Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ Fahir Armaoğlu PDF EKİtap
Yazar Konu
#1
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
Prof. Dr. FAHİR ARMAOĞLU
20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
1914-1995
:::::::::::::::::
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
19'UNCU YÜZYIL AVRUPASI
1. Giriş
2. 1818-1871 Devresi
A) Liberalizm
B) Nasyonalizm
C) Sosyalizm
3. 1871-1914 Devresi
A) Avrupa'da Alman Üstünlüğü: 1871-1890
a) Birinci Üç İmparator Ligi
b) 1879 Almanya-Avusturya İttifakı
c) 1881 İkinci Üç İmparator Ligi
ç) 1882 Üçlü İttifakı
d) 1887 Alman-Rus Antlaşması
B) Avrupa'da Denge: 1890-1904 (1907)
a) Bismarck'ın işbaşından ayrılması ve Alman dış politikasının
değişmesi
b) 1894 Fransız-Rus İttifakı
c) 1904 İngiliz-Fransız Antlaşması
ç) 1907 İngiliz-Rus Antlaşması
C) Blokların Çatışması: 1904-1914
İKİNCİ BÖLÜM
19'UNCU YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
1. 19'uncu Yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu İçin Hususiyeti
2. Osmanlı Devletinin Takip Ettiği Denge Politikası
A) 1791 (1798)- 1878 Devresi
B) 1888-1918 Devresi
C) 1920-1936 Devresi: Atatürk'ün Denge Politikası
Ç) 1936-1945 Devresi
D) 1945'ten Bugüne
Sayfa 1
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
3. Osmanlı İmparatorluğu Üzerinde Büyük Devletlerin Mücadelesi
A) Boğazlar Üzerindeki İngiliz-Rus Mücadelesi
B) Balkanlar Üzerindeki Avusturya-Rusya Mücadelesi
C) Mısır Üzerindeki İngiliz-Fransız Mücadelesi
D) Osmanlı İmparatorluğunun Orta Doğu Toprakları Üzerindeki
İngiliz-Alman Mücadelesi
4. Osmanlı İmparatorluğunda Hürriyet Hareketi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN GELİŞMELERİ
1. Birleşik Amerika'nın Bağımsızlığını Kazanması
2. Bağımsızlık Karşısında Avrupa Devletleri ve Amerika'nın
İnfirad Politikası
3. Monroe Doktrini
4. Monroe Doktrininin Tatbikatta Özellikleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖMÜRGECİLİK
1. Sömürgeciliğin Gelişmesinde Rol Oynayan Faktörler
2. Afrika'nın Sömürgeleşmesi
A) İngiltere'nin Sömürgecilik Faaliyetleri
B) Fransa'nın Sömürgecilik Faaliyetleri
3. Uzak Doğu'da Sömürge Hareketleri
A) Güney-Doğu Asyadaki Mücadele
B) Çin'in Batıya Açılması
C) Japonya'nın Batıya Açılması
Ç) Çin-Japon Savaşı: 1894-1895
D) Rus-Japon Savaşı: 1904-1905
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918
1. 1914 Yılı
A) Savaşın Çıkması
B) Japonya'nın Savaşa Katılması
C) Savaş Durumu
Ç) Osmanlı Devletinin Savaşa Katılması
2. 1915 Yılı
A) Osmanlı Devletinin Cephe Durumu
Sayfa 2
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
B) Boğazların Rusya'ya Verilmesi
C) İtalya'nın Savaşa Katılması
Ç) Bulgaristan'ın Savaşa Katılması
D) Avrupa'da Cephe Durumu
3. 1916 Yılı
A) Cephe Durumu
B) Romanya'nın Savaşa Katılması
C) Anadolu'nun Paylaşılması
Ç) Orta Doğu'nun Paylaşılması
4. 1917 Yılı
A) Cephe Durumu
B) Rusya'da Bolşevik İhtilali
C) Birleşik Amerika'nın Savaşa Katılması
Ç) Yunanistan'ın Savaşa Katılması
D) St. Jean de Maurienne Antlaşması
5. 1918 Yılı: Savaş Sona Eriyor
A) Başkan Wilson'un 14 Noktası
B) Brest-Litovsk Barışı
C) Romanya'nın Savaştan Çekilmesi
Ç) Bulgaristan'ın Savaştan Çekilmesi
D) Osmanlı Devleti'nin Savaştan Çekilmesi
E) Avusturya-Macaristan'ın Savaştan Çekilmesi ve İmparatorluğun
Dağıtılması
F) Almanya da Mütareke İmza Ediyor
6. Barış Anlaşmaları
A) Paris Konferansı
B) Almanya İle Barış Antlaşması: Versailles
C) Avusturya İle Barış Antlaşması: Saint Germain
Ç) Bulgaristan'la Barış Antlaşması: Neuilley
D) Macaristan'la Barış Antlaşması: Trianon
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ BARIŞ, 1919-1929
1. Niçin Geçici Barış?
2. Almanya Meselesi
Sayfa 3
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
A) Almanya ve Fransa
B) Almanya'nın İç Durumu
C) Tamirat Borçları
Ç) Locarno Antlaşması
2. Sovyet Rusya
A) Sovyet Rusya ve Batılılar
B) Sovyet Rusya ve Almanya: Rapallo
C) Sovyetlerin "Saldırmazlık ve Tarafsızlık" Politikası
3. Faşist İtalya
A) İtalya'da Faşizm
B) Faşizmin Dış Politikası
4. Tuna ve Balkanlar
A) Avusturya
B) Macaristan
C) Çekoslavakya
Ç) Yugoslavya
D) Romanya
E) Bulgaristan
F) Yunanistan
G) Küçük Antant
5. Baltık Memleketleri
A) Finlandiya
B) Estonya, Letonya, Litvanya
C) Polonya
6. Orta Doğu
A) Orta Doğu'da Manda Rejimleri
B) Mısır
C) Arabistan Yarımadası
Ç) İran
D) Afganistan
7. Birleşik Amerika'nın İnzivaya Çekilmesi
8. Silahsızlanma Meselesi
A) Waşhington Deniz Silahsızlanma Konferansı
B) Londra Deniz Silahsızlanma Konferansı
Sayfa 4
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
C) Kellogg Paktı
Ç) Kara Silahsızlanma Meselesi
YEDİNCİ BÖLÜM
BUHRANLAR VE BARIŞIN YIKILMASI 1929-1939
1. Dönemin Özelliği
2. Japonya'nın Mançurya'ya Saldırması
A) Japonya ve Mançurya
B) Japonya ve Çin
C) Japonya'nın Mançurya'yı İşgali
3. Almanya'da Nasyonal-Sosyalizm ve Sonuçları
A) Nazi Partisinin İktidara Gelmesi
B) Nazi Almanyasına Karşı İlk Tepkiler
C) Almanya'nın Avusturya'yı İlhak Teşebbüsü
Ç) Almanya'nın Versay Kayıtlarından Kurtulması
4. İtalya'nın Habeşistan'ı İşgali
A) İtalya ve Habeşistan
B) İtalya'nın Habeşistan'a Saldırması ve Devletler
C) İtalya'nın Habeşistan'ı İlhakı
Ç) Almanya'nın Ren Bölgesine Askerini Sokması
D) Berlin-Roma Mihveri
E) Anti-Komintern Pakt
5. İspanya İç Savaşı
A) İspanya'nın Durumu
B) İç Savaşın Patlaması
C) Milliyetçilerin Zaferi ve Savaşın Sonu
6. Japonya'nın Çin'e Saldırması
A) Çin'deki Gelişmeler
B) Japonya'nın Asyadaki Faaliyetleri
C) Japonya'nın Çin'e Saldırması ve Devletler
7. Almanya'nın Avusturya'yı İlhakı (Ancchluss)
8. Çekoslovakya'nın Parçalanması
9. Savaş Yılı: 1939
A) Çekoslovakya'nın Sonu
B) Almanya'nın Memel'i Alması
Sayfa 5
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
C) Almanya-Romanya Ticaret Anlaşması
Ç) Batılıların Tepkisi: Polonya'ya Garanti
D) İtalya'nın Arnavutluğu İşgali
E) Batılıların Tepkisi-Çelik Pakt
F) Batılıların Barış Cephesi Çabaları
G) Rus-Alman Saldırmazlık Paktı
Ğ) Savaşın Çıkması
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI 1919-1939
1. Milli Mücadelede Dış Münasebetler
A) Sovyet Rusya İle Münasebetler
B) Batılılarla Münasebetler
2. Geçici Barış Devrinde Türkiye, 1923-1930
A) Lozan'ın Bıraktığı Meseleler ve Çözümü
B) Türk-Yunan "etabli" Anlaşmazlığı
C) Türkiye ve Faşist İtalya
Ç) Türk-Sovyet Münasebetleri
D) Doğulu Devletlerle Münasebetler
3. Buhranlar Devrinde Türkiye 1931-1939
A) Milletlerarası İşbirliği ve Türkiye
B) Balkanlarda İşbirliği: Balkan Antantı
C) İtalya-Habeş Savaşı ve Türkiye
Ç) Montreux Boğazlar Sözleşmesi
D) Saadabat Paktı
E) Sancak (Hatay) Anlaşmazlığı
F) Türkiye ve Almanya
G) 1939 Yılında Türkiye
DOKUZUNCU BÖLÜM
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1. Avrupa'da Alman Üstünlüğü
A) Polonya'nın Paylaşılması
B) Sovyetlerin Baltığa Yerleşmesi
C) Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i İşgali
Ç) Fransa'nın Çökmesi
D) İngiltere Muharebesi
E) Kuzey Afrika Cephesi
F) İtalya'nın Yunanistan'a Saldırması
G) Balkanlar Mücadelesi ve Rus-Alman Savaşı
2. Savaş Durumunda Denge
A) İngiliz-Sovyet İttifakı
B) Birleşik Amerika'nın Savaşa Katılması
C) Birleşmiş Milletler
Ç) Cephe Durumları 1942-1943
D) İtalya'nın Çökmesi
3. Müttefiklerin Zaferi 1944-1945
A) Casablanca Konferansı
B) Vaşington Konferansı
C) Quebec Konferansı
Ç) Moskova Konferansı
D) Kahire Konferansı
E) Tahran Konferansı
F) İkinci Cephenin Açılması
G) Rusların Balkanlar ve Orta Avrupa'ya Girmesi
Ğ) Moskova Konferansı
H) Yalta Konferansı
I) Almanya'nın Teslim Olması
İ) Uzak Doğu Cephesi
J) Potsdam Konferansı
K) Japonya'nın Teslim Olması: Savaşın Sonu
4. İkinci Dünya Savaşında Türkiye
A) Fransa'nın Yenilmesi ve Türkiye
B) İtalya'nın Yunanistan'a Saldırması ve Türkiye
C) Balkanlarda Alman Faaliyeti ve Türkiye
Ç) Türk-Sovyet Münasebetlerinin Düzelmesi
D) Türkiye Üzerinde Alman Baskısı
E) Türkiye Üzerinde Yeni Alman Baskısı
F) Türkiye Üzerinde Müttefiklerin Baskısı
G) Yalta Konferansı
Sayfa 7
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
Ğ) Postdam Konferansı
ONUNCU BÖLÜM
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ, 1945-1960
1. Dönemi Şekillendiren Faktörler
2. Rus Emperyalizminin Canlanması-Avrupa'da Sovyet Üstünlüğü
A) Sovyetlerin İran'a Yerleşme Çabaları
B) Türkiye Üzerinde Sovyet Tehdidi
C) Yunanistan İç Savaşı
Ç) Avrupa'da Sosyalist Blokun Kuruluşu
a) Sovyet İşgali
b) Koalisyon Kabineleri
c) Komünist Partilerinin Hükümetlere Hakim Olması
ç) Muhalefet Partilerinin Tasfiyesi
d) Ekonomik ve Sosyal Düzenin Sovyet Modeline Göre Kurulması
D) Fin-Sovyet İttifakı
E) Kominform'un Kuruluşu
F) Çin'de Komünizm
3. Batılıların Avrupa'da Dengeyi Kurması
A) Triman Doktrini
B) Marshal Planı
C) Batı Avrupa Birliği
Ç) Berlin Buhranı
D) NATO'nun Kuruluşu
E) Yugoslavya'nın Kominform'dan Çıkarılması
F) Beş Barış Anlaşması
4. Uzak Doğu Çatışmaları 1950-1954
A) Kore Savaşı
B) Amerika'nın Uzak Doğu'da Yeni Tedbirleri
C) Hindiçini Savaşı
Ç) SEATO'nun Kuruluşu
5. Sosyalist Blokta Sarsıntılar
A) Sovyet Rusya'da İktidar Mücadelesi
B) Çekoslovakya'da Pilsen Ayaklanması
C) Doğu Berlin Ayaklanması
Sayfa 8
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
Ç) 20'inci Kongre
D) Polonya'da Poznan Ayaklanması
E) Macar Milli Ayaklanması
F) Romanya Gelişmeleri
6. Orta Doğu Çatışmaları 1955-1959
A) İsrail'in Kuruluşu ve Arap İsrail Savaşı 1948-1949
B) İngiliz-İran Petrol Anlaşmazlığı 1951-1954
C) Bağdat Paktı ve Doğurduğu Neticeler
Ç) Süveyş Buhranı
D) Eisenhower Doktrini
E) Ürdün Hadiseleri
F) 1957 Suriye Buhranı
G) 1958 Lübnan Buhranı
Ğ) Irak'ta Monanşinin Yıkılması
H) Sonuç
7. Savaştan Sonra Türkiye 1945-1960
A) Türkiye'nin NATO'ya Katılması
B) Balkan İttifakı
C) Bağdat Paktı
Ç) Kıbrıs Meselesi
ONBİRİNCİ BÖLÜM
BLOKLARDA YAPI DEĞİŞİKLİĞİ
1. Ara Dönem
2. Doğu Bloku Gelişmeleri
A) Moskova Komünist Partiler Konferansı
B) Moskova-Pekin Çatışması
C) Romanya'nın Bağımsızlık Politikası
Ç) Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya'yı İşgali
D) Çin'de Proleter Kültür İhtilali ve Sonrası
E) Çin-Amerikan Münasebetlerinin Düzelmesi
3. Batı Bloku Gelişmeleri
A) 1958 Berlin Buhranı
B) U-2 Hadisesi
C) Küba Füzeleri Buhranı
Sayfa 9
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
Ç) Fransa'nın NATO'dan Uzaklaşması
D) NATO'nun Güney-Doğu Kanadında Çatlama
E) Vietnam Savaşı ve Batı
ONİKİNCİ BÖLÜM
YUMUŞAMAYA (DETANT) DOĞRU
1. Yeni Gelişmeler
A) Bandung'tan Bağlantısızlığa
B) Silahsızlanma Çabaları
C) SALT-1 Anlaşması
Ç) Neticesiz Kalan Salt 2
D) Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği, Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet
İndirimi ve Helsinki Deklarasyonu
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ASYA GELİŞMELERİ
1. İİ. Dünya Savaşından Sonra Asya
2. Pakistan ve Hindistan
3. Hindistan ve Çin
4. Vietnam Savaşı
5. Vietnam Savaşından Sonra
6. Vietnam'ın Kampuchea'yı İşgali
7. Çin'in Vietnam'a Saldırısı
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DÜNYA POLİTİKASINDA ORTA DOĞU 1960-1980
1. Yemen İç Savaşı
2. Güney Yemen
3. 1967 Arap-İsrail Savaşı
4. Ürdün İç Savaşı
5. 1973 Arap-İsrail Savaşı
6. 1973 Petrol Krizi
7. Lübnan İç Savaşı 1975-1976
8. Camp David Anlaşmaları ve İsrail-Mısır Barışı 1978-1979
9. İran'da Şah'ın Devrilmesi: Yeni Rejim
A) Sebepler
B) Gelişmeler
C) Ayrılıkçı Ayaklanmalar
Sayfa 10
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
D) Dış Meseleler
10. Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı İşgali
11. Irak-İran Savaşı
A) İran-lrak Münasebetleri
B) Savaş
C) Savaş Karşısında Devletler
D) Savaşı Durdurma Çabaları
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1960-1980
1. Genel Görünüm
2. Kıbrıs Buhranları
A) 1963-1964 Kıbrıs Buhranı
B) 1967 Kıbrıs Buhranı
C) 1974 Kıbrıs Buhranı ve Kıbrıs Harekatı
a) Sovyetlerin Tepkisi
b) Amerika'nın Tepkileri
c) Kıbrıs Meselesinin Gelişmeleri
3. Türk-Amerikan Münasebetleri
4. Türk-Sovyet Münasebetleri
5. Türk-Yunan Münasebetleri
A) Kıt'a Sahanlığı Meselesi
B) Ege'de Hava Kontrol Sahası
C) Karasuları Meselesi
Ç) Yunanistan'ın NATO'ya Dönmesi
6. Türkiye ve Orta Doğu
ONALTINCI BÖLÜM
YENİ YAPILANMAYA DOĞRU
1. Yeni Yapılanmanın Faktörleri
2. Orta Doğu Gelişmeleri, 1980-1995
A) Arap-İsrail Sorunu ve Barışlar
B) Suriye'nin Lübnan "Eyaleti"
C) Irak-İran Savaşı ve Sonuçları
a) Savaşın Gelişmeleri
b) Irak-İran Savaşı ve Devletler
Sayfa 11
Fahir Armaoğlu -20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
aa) Arap Devletleri
bb) Türkiye
cc) Avrupa Topluluğu
dd) Sovyetler Birliği
ee) Amerika
D) Körfez Savaşı, 1990-1991
a) Irak-İran Savaşının Etkileri
b) Irak-Kuveyt Anlaşmazlığı
c) Krizin Gelişmeleri
aa) Vietnam Sendromu
bb) Birleşmiş Milletler Desteği
cc) Barış ve Aracılık Teşebbüsleri
dd) Amerika'nın Askeri Hazırlıkları
ee) Sovyet Rusya Konusu
d) Körfez Savaşı
e) Körfez Savaşı ve Türkiye
3. Asya Gelişmeleri
A) Sovyetlerin Afganistan Hezimeti
a) Afgan Direniş Örgütleri
b) Afganistan'ın İşgali ve Devletler
c) B.M.'in Barış Çabaları
B) Çin'de Yeni Yapılanma
a) Deng Şaoping'in Yükselişi
b) Reformlar
c) Tienanme'deki Kırmızı Işık
d) Tienanmen'e Tepkiler
4. Sovyetler Birliği'nin Dağılması: Yeni Dünya
A) Stalin'den Gorbaçov'a
B) Glasnost ve Perestroyka
C) Sovyet-Amerikan Silahlanma Yarışı
D) Uyduluk'tan Bağımsızlığa: Avrupa'da 1989 İhtilalleri
a) Çekoslavakya
b) Macaristan
c) Polonya
d) Doğu Almanya
e) Bulgaristan
f) Romanya
g) Yugoslavya'da İç Savaş
h) Baltık Ülkeleri
ı) Moldova
i) Ukrayna
j) Beyaz Rusya (Belarus)
k) Kafkaslar
aa) Gürcistan
bb) Kafkas Üçgeni
l) Orta Asya Türk Cumhuriyeti
aa) Kazakistan
bb) Türkmenistan
cc) Kırgızistan
dd) Özbekistan
ee) Tacikistan
m) Rusya Federasyonu
n) Sovyetler Birliği'nin Dağılması: Gorbaçov'dan Yeltsin'e
5. Türk Dış Politikası, 1980-1990
A) Türk-Yunan Münasebetleri
B) Kıbrıs Sorunu
C) Batı Trakya Sorunu
D) Türk-Amerikan Münasebetleri
a) Amerikan Yardımı Konusu
b) Ermeni Sorunu
c) SEİA Tartışması
E) Bulgaristan ve Soydaşlarımız
F) Türkiye ve Avrupa Topluluğu
:::::::::::::::::

PDF Formatı

Linki görebilmek için giriş yapmanız ya da üye olmanız gerekir.

Alternatif Link

Linki görebilmek için giriş yapmanız ya da üye olmanız gerekir.
Sitemize kaynak gösterilerek , eklenen tüm yazılar yazarın kendi görüşünü belirtir, site ve site yönetimi  asılan yazılardan sorumlu tutulamaz..

www.kalemlervekiliclar.com

www.sabetaysevi.com
Cevapla
#2
tired linklerin ikisinde de kitaba ulaşılamıyor, yeni link koyman mümkünmü acaba??
Ara
Cevapla
#3
Link kırık
Ara
Cevapla
#4
linkler bi işe yaramıyor. kitapa ulaşılmıyor.. yeni link verme şansınız var mı?
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar:
1 Ziyaretçi

Yukarı Git